Kiedy można ściąć drzewo? Aspekty prawne wycinki drzew

Częste nowelizacje przepisów o ochronie przyrody powodują, że właściciele posesji nie zawsze wiedzą kiedy mogą ściąć drzewo, a kiedy nie. Aktualne normy prawne są w tej kwestii dość liberalne, jednak warto poznać szczegóły, aby nie narazić się na ewentualne kary. Sprawdźmy zatem kiedy jest możliwa wycinka drzew, a kiedy lepiej z niej zrezygnować.

Wycinka drzew na posesji – najważniejsze aspekty prawne

Obowiązujące aktualnie przepisy dotyczące wycinki drzew w naszym kraju znajdują się w nowelizacji ustawy o ochronie przyrody z dnia 17 czerwca 2017 roku. Zgodnie z nią, możemy wycinać drzewa, które znajdują się na naszej posesji, jednak fakt ten powinien zostać zgłoszony do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (bez jakichkolwiek opłat). Są jednak wyjątki, w których chęci usunięcia drzewa nie musimy zgłaszać. Ma to miejsce w przypadku drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  • 80 cm (dotyczy wierzby, topoli, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego);
  • 65 cm (dotyczy kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platana klonolistnego);
  • 50 cm (dotyczy pozostałych gatunków drzew).

Nie musimy zgłaszać chęci wycinki również w przypadku drzew owocowych (w tym orzecha włoskiego) – wyjątek pojawia się jedynie w sytuacji, gdy nieruchomość prywatna lub jej część, została wpisana do rejestru zabytków, a obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza 50 cm. W takim wypadku należy zgłosić się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Warto zwrócić uwagę na to, czy na usuwanym drzewie nie bytują ptaki lub inne zwierzęta pod ochroną. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, niezbędne jest uzyskanie zgody na wycinkę od regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Zgłoszenie wycinki drzew – co powinno zawierać i jak długo czeka się na decyzję?

Wzór zgłoszenia można uzyskać w urzędzie gminy, ale istnieje również możliwość jego samodzielnego sporządzenia. Powinno zawierać:

  • imię i nazwisko osoby zgłaszającej;
  • wskazanie nieruchomości, z terenu której usunięte będzie drzewo;
  • rysunek, na którym znajduje się umiejscowienie drzewa na terenie nieruchomości.

Po zgłoszeniu, urząd w ciągu 21 dni dokona oględzin w miejscu wycinki, na podstawie których wyda swoją decyzję. Zadaniem urzędnika, który dokonuje oględzin, jest ustalenie nazwy gatunku drzewa, a także zmierzenie jego pnia. Następnie, w ciągu 14 dni, urząd może poinformować zgłaszającego o sprzeciwie, a jeżeli tego nie zrobi, oznaczać to będzie zgodę na wycinkę drzewa. Decyzja ta jest ważna przez 6 miesięcy od dnia oględzin, a niedostosowanie się do niej narazi nas na karę pieniężną.

Warto pamiętać! Jeżeli w ciągu pięciu lat od przeprowadzenia oględzin zdecydujemy się (jako właściciele działki) postawić w miejscu wycinki nową nieruchomość, związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej, niezbędne będzie uiszczenie opłaty za usunięcie drzewa!

Redakcja Salamander

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *